معرفی رنگ جوتن

آسترها

acrylic-emulsion-primer

jotashield-alkali-resistant-primer

jotashield-penetrating-primer

p-v-a-primer

siloxan-primer

رنگهای داخلی ( Fenomastic )

fenomastic-enamel-gloss

fenomastic-enamell-semi-gloss

fenomastic-enamel-matt

fenomastic-gold

fenomastic-semigloss

fenomastic-silk

رنگهای مخصوص نما ( Jotashield )

jotashield-heritage-traditional-tex

jotashield-tex-medium

jotashield-tex-ultra

jotashild-colour-last

رنگهای مخصوص کف ( Jota Floor )

jotafloor-pu-topcoat

jotafloor-solvent-free-primer

jotaflour-couting

رنگهای تزئینی ( Lady Effects )

lady-glaze

رنگهای مخصوص چوب ( Wood Shield )

woodshield-stain-gloss-interior-me

woodshield-varnish-gloss-interior-me

woodshield-varnish-gloss-exterior-me

woodshield-stain-matt-interior-me

woodshield-stain-matt-exterior-me

woodshield-stain-gloss-exterior-me